Home

aut_1304-poster

Creative Movement & Body Expression Workshop

เป็นการอบรมแบบวันเดียว (4 ชั่วโมง) เน้นเรื่องการใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับนักแสดงและผู้สนใจทั่วไปที่อยากจะใช้ร่างกายในการสื่อสารเพื่อการแสดง
– รู้จักและควบคุมร่างกาย
– รู้จักการปล่อยร่างกายและตระหนักรู้ปฎิกริยาทางร่างกายผ่านการเคลื่อนไหว
– ไม่กลัวที่จะผิด
– ทดลองค้นหาการสื่อสารผ่านการเคลื่อนไหวกับโจทย์
(รับจำนวนจำกัด เพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหวกับการใช้พื้นที่)

นำกระบวนการโดย สินีนาฏ เกษประไพ

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
เวลา 14.00-18.00 น.
ที่ Crescent Moon Space
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
โทร 086 797 1445, 081 929 4246
FB:CrescentMoonTheatre

– – – – – – – – – – –

sineenadh-keitprapai-007

เกี่ยวกับ
สินีนาฏ เกษประไพ
นักการละครที่มีผลงานละครเวทีและการแสดงมาอย่างต่อเนื่องมากว่ายี่สิบปี มีความสนใจและได้เข้าฝึกฝนการใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย Body Movement & Body Expression และ การใช้ร่างกายตามแนวทาง Growtowski กับคำรณ คุณะดิลก และ พระจันทร์เสี้ยวการละคร ตั้งแต่ปี 2537 หลังจากนั้นได้ฝึกฝนและแลกเปลี่ยนกับนักการละครและนักเต้นจากต่างประเทศหลายคน นอกจากนี้ได้ฝึก Butoh Dance และ Viewpoints ตั้งแต่ปี 2539 ยังคงเป็นนักการละครที่ชอบฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และชอบที่จะนำเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ฝึกฝน จากการทำงานและประสบการณ์จากการสอนในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการนำกระบวนการทำงาน และ Workshop
ปัจจุบันเป็น Artistic Director พระจันทร์เสี้ยวการละคร
ผลงานที่ผ่านมา เช่น
2016
Shade Borders(MUPA), Devising theatre workshop : Disconnect, รื้อ
2015
2 Dolls, Black Party : In the Dark, I Have Alice in Mind, S-21, Mai Pen Rai Project in Seoul, I Sea Project (BTF)
2014
Shade Borders (Chang Theatre), Shade Borders (BACC)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s